БЕСІДА

Цей метод широко застосовують у початковій школі. Бесіда — це складний спосіб організації пізнавальної діяльності учнів. Осо­бливість цього методу навчання полягає утому, що школярі відтво­рюють або сприймають інформацію частинами, у формі запитан­ня — відповідь. Існують певні дидактичні вимоги до використання методу бесіди на уроках. Насамперед слід чітко визначити зміст матеріалу, на якому будуватиметься бесіда, та її цілі. Зміст ділиться на частини, при цьому поділ на малі за обсягом частини порушує цілісність, а на великі — ускладнює розуміння матеріалу. Якщо поза увагою дітей залишається хоча б одна частина змісту, знання стають фрагментарними, втрачається їхня сутність, у дітей зникає інтерес і бажання працювати. Частини матеріалу повинні нести завершене смислове навантаження. До кожної з них ставиться запитання. Вна­слідок цього створюється система запитань, яка будується за прин­ципом наступності та веде до досягнення цілей.

Основним «інструментом» у бесіді є запитання. Від них значною мірою залежить успіх бесіди. Значна частина запитань у бесіді спря­мована не тільки на відтворення чи отримання готових фактів, а й передбачає складну розумову діяльність: порівняння, виділен­ня істотних ознак, узагальнення, систематизацію, встановлення взаємозв'язків і взаємозалежностей. Не на всі продуктивно-пізна­вальні запитання молодші школярі можуть відповісти самостійно. Обов'язковим є аналіз змістової та процесуальної сторони кожно-гозапитання в бесіді. Порівняння їх із можливостями учнів дозволяє зробити бесіду ефективним методом не тільки оволодіння змістом, а й розвитку пізнавальної активності школярів.

За рівнем пізнавальної самостійності учнів у процесі навчання молодших школярів застосовуються два види бесіди: евристична і репродуктивна.

Репродуктивна бесіда — це система репродуктивно-мнемоніч­них і репродуктивно-пізнавальних запитань. Вони спонукають до відтворення учнями засвоєних знань і оволодіння готовими знаннями з різних джерел: підручника, засобів наочності, спо­стережень, дослідів тощо. Репродуктивну бесіду як метод на­вчання використовують на усіх етапах уроку. За її допомогою розв'язуються різні дидактичні задачі. Наприклад, на етапі пере­вірки засвоєних знань, умінь, навичок цей вид бесіди забезпечує повторення і закріплення засвоєного змісту. Репродуктивна бесіда найбільш ефективна під час перевірки тих логічно завершених частин предметного змісту, що містять прості взаємозв'язки або фактичний матеріал. Логічно завершені частини, до яких входять складні поняття, залежності, закономірності, недоцільно переві­ряти частинами, оскільки такий зміст втрачає цілісність і свою сутність. Тому рівень його засвоєння можна перевірити тільки шляхом індивідуального викладу учнів.

На етапі засвоєння нових знань, умінь і навичок у кожній ло­гічно завершеній частині змісту шляхом репродуктивної бесіди здійснюється:

а)  актуалізація опорних знань;

б)  сприймання готових знань з різних джерел;

в)  закріплення засвоєного змісту.

Репродуктивна бесіда використовується на етапі систематиза­ції та узагальнення для актуалізації сформованих елементів знань, які є основою міжпоняттєвих узагальнень.

Крім того, ця бесіда застосовується для постановки мети, завдань уроку, підбиття підсумків роботи, актуалізації знань про способи діяльності, необхідні для виконання домашніх завдань.

Евристична бесіда — це спосіб організації творчої діяльнос­ті школярів через розв'язання проблеми у співпраці з учителем. Функція вчителя в цій бесіді полягає не тільки у постановці системи запитань, керуванні пошуком нових знань і способів діяльності, а й у показі способу отримання відповідей на ті запитання-підпро-блеми, на які учні не можуть відшукати відповідь самостійно.

Результатом евристичної бесіди є нові знання та уміння. Тому її здебільшого використовують у процесі формування понять, уста­новлення різноманітних зв'язків у природі, тобто на етапі засвоєння нових знань, умінь і навичок. Не менш важливе значення має ця бесіда на етапі застосування засвоєного змісту як одного зі способів організації виконання школярами творчих завдань.

ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ

Реалізація етапу мотивації навчання до теми «Призначення комп'ютерних програм»


ДІЇ вчителя та поради щодо проведення етапу Дії учня
Учитель ставить учням запитання:  Хто знає, чи завжди комп'ютер буває таким розумним і може рахувати, писати, малювати?
 Чи на кожному комп'ютері вам удавалося пограти у комп'ютерні ігри? а чому так відбулося?
 Учитель слухає відповіді учнів і пропонує для з'ясування цього запитання переглянути сторінки у підручнику
Учні висловлюють свої міркування.  На перше запитання учні, найімовірніше, дадуть відповідь «так»;  а ось на друге можна очікувати такі відповіді: не на кожному комп'ютері встановлено іграшку; можна погра   ти в комп'ютерні Ігри, якщо на ньо­му є ігрові програми

    

Приклади віршів та загадок, які можна використати для проведення етапів актуалізації та мотивації навчання у формі бесіди

Про що йдеться у віршах?

Я помічник лікарям, вчителям,
Інженерам, шоферам та продавцям.
Швидко рахую, красиво малюю,
Музику граю й багато що знаю.
Лист надішлю, з адресатом зв'яжу,
Задачу завжди будь-яку розв'яжу.

(Комп'ютер)

Я ЇЇ завжди зустріну,
Навіть як і не схочу.
В школі, дома та у лісі
Я отримаю її.
Вона бува корисна,
Цікава та потрібна,
Нам без неї ну ніяк
Світ навколо не пізнать!

(Інформація)

  Відгадайте загадку.

Що за диво-агрегат?
Може він порахувати,
Може він пісні співати,
Малювати і писати,
Помилки перевіряти.
Може він листа прийняти,
З другом швидко нас зв'язати,
Він багато чого може
І завжди нам допоможе!

(Комп'ютер)

Що це?

Він покаже все на світі:
Що малюють, пишуть діти,
Грають як і що співають,
І як пошту відправляють.

(Монітор)

Ось я кнопку натискаю
І папір вже заправляю.
Він друкує без зупинки
Вірші, пісні і картинки,
І швидкий він, наче спринтер.
Відгадайте, що це?

{Принтер)

Допиши слівце.

Будь-яке складне завдання
Розв'яжу без хвилювання,
Бо я маю глузд чи толк,
Адже я — системний ... (блок).

 

Намалюю зиму й літо,
Розфарбую гарно квіти.
Творчий маю я характер,
Бо графічний я ... (редактор).

 

Зі мною разом ти напишеш

Листи і казку, п'єсу й вірші.

За помилки я не сварю,

їх виправить допоможу.

Мене цінує кожен автор,

Мене звуть текстовий ... (редактор).