ІГРОВИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ

Один із розповсюджених методів у початковій школі. Він перед­бачає застосування у навчанні елементів ігрової діяльності, внаслідок чого дидактичне завдання стає більш зрозумілим, доступним і при­вабливим для дитини, а процес навчання — цікавішим.

Діяльність вчителя

Діяльність учня

Оголошення умови та правил гри

Сприйняття завдання

Об'єднання учнів у команди

Осмислення правил гри

Керівництво ходом гри

Виконання завдань

Підбиття підсумків

Переважно довільне запам'ятовування матеріалу

 

Приклади реалізації методу

На уроках інформатики у початкових класах вчитель змушений завжди створювати свій новий, комбінований тип гри — різновид

.рольової гри. Наприклад, новий матеріал, поданий у підручнику у вигляді історії, можна розіграти з учнями як спектакль.

Сценарій спектаклю

Учитель промовляє від себе слова, що пояснюють історію, а два учні виразно читають слова Данилка та Комп'юшки.

Учитель. Одного разу Комп'юшка застав Данилка за незрозумілим дій­ством. Данилко промовляє своїй собаці...

Учень (.От інші собаки дають своїм господарям лапу.

Учитель. Собака не ворухнувся, Данилко засмутився, а Комп'юшка його й питає...

Учень 2. Данилку, що ти робиш?

Учитель. А той йому відповідає...

Учень І. Учу свого собаку давати лапу. Тільки він мене зовсім не розуміє. ' Ось подивись. Чи даси ти мені лапу?

Учитель. І тут Комп'юшко каже.... 

Учень 2. ДаЙно я спробую. Лапу! Ле­жати!

Уч и т еп ь. Данилко дивиться, а його собака, виявляється, такий розумний і виконує всі накази. Данилко і запитує в Комп'юшка...

Учень І.Чомувтебсвийшло.авме-не - ні?

Учень 2. Розгляньмо, як ти будував свої речення. Перше: «От інші собаки да­ють своїм господарям лапу». Що робить це речення?

Учень І.Уцьомуреченнійдерозпо-відь, тобто воно розповідне.

Учень 2. Друге: «Чи даси ти мені лапу?» Що робить це речення?

Учень 1.У цьому реченні Є питання, тобто воно питальне.

Учень 2. А які були мої речення? Учень І. Побудовані тобою речення були спонукальні.

Учень 2. Спонукальне речення спо­нукає до негайно! дії. Воно є наказом, ко­мандою. Тому твій собака зрозумів ме та виконав наказ.

Учитель. Ось таким чином Да сьогодні познайомився зі спонукі ми реченнями і навчився будувати команди.

 

Приклад проведення фізкультхвилинки під час вивчення теми «Складові комп'ютера»

Учитель пояснює учням, що він зараз буде називати різні пристрої комп'ютера, а вони повинні:

—якщо почують назву пристрою введення — присісти;

—якщо почують назву пристрою виведення — встати й підняти руки вгору;

- а після слів «системний блок» — виконувати колові рухи руками

 

Приклад реалізації етапу мотивації під час вивчення теми «Введення та редагування текстових даних»

Дії вчителя та поради щодо проведення етапу

Дії учнів

Слово вчителя: «А, Б, В, Г, Д і кома — всім, мабуть, уже відома така клавішна структура. Звісно ж, це...(клавіатура).

Так, мова сьогодні піде про основний пристрій введення інформації у комп'ютер. Але спочатку я хочу показати вам фокус. Ви любите фокуси?..»

Для проведення гри на комп'ютері, що демон­струє зображення через проектор на екран, потрібно відкрити текстовий редактор і встановити україн­ську мову введення.

Учитель викликає до клавіатури комп'ютера одного учня і просить його натиснути клавішу на клавіатурі з літерою і (на екрані з'являється літе­ра І). Потім учитель накриває клавіатуру хусткою, промовляє чарівні слова і непомітно перемикає мову введення, знімає хустку і просить учня зно­ву натиснути цю клавішу (на екрані з'являється літера ЬІ).

Учитель знову накриває клавіатуру хусткою, промовляє чарівні слова і непомітно перемикає мову введення, знімає хустку і просить учня зно­ву натиснути цю клавішу (на екрані з'являється літера S8).

Учитель говорить учням, що кожний з них може навчитись цьому фокусу, і пропонує зазирнути у підручник

Учні спостері­гають за грою, висловлюють думки щодо побаченого

Форма навчання: фронтальна.

 

Приклад реалізації етапу мотивації під час вивчення теми «Інформація, повідомлення, інформаційні процеси»

Дії вчителя та поради щодо проведення етапу

Дії учнів

Учитель викликає одного учня і пропонує пограти у гру: чи зможе учень із зав'язаними очима визначити запропоновані йому пред­мети? (Учню, у якого зав'язані очі, дають по­тримати іграшку, скуштувати яблуко, по­нюхати часник.). Учитель просить учня відповісти на за­питання і пояснити свої відповіді:

— Яким чином ти дізнався, що це за пред­мет?

— Який орган чуття тобі допоміг?
Наприкінці бесіди вчитель пропонує більш детально розібратися у цьому питанні, звернувшись до сторінок підручника

Учні спостерігають за подіями у класі, вислов­люють свої міркування.

Очікувані результа­ти: учні разом з учителем роблять висновки: люди­на постійно сприймає різ­номанітні повідомлення з навколишнього світу, і в цьому їй допомагають п'ять органів чуттів

Форма навчання: фронтальна.

 

Приклад реалізації етапу актуалізації опорних знань під час вивчення теми «Інформація, повідомленняінформаційні процеси»

Дії вчителя та поради щодо проведення етапу

Дії учнів

Учитель викликає учня до себе і пропонує пограти з ним у гру: визначити, що лежить у ме­талевій коробці, не відкриваючи її. У металеву коробку можна спочатку покласти предмети, які легко визначити, наприклад, цвяхи, а потім ускладнити гру:покласти канцелярські скріпки, макарони. Якщо учень угадав предмети, вчитель про­сить сказати, який орган чуття допоміг йому отримати інформацію. Якщо ж учню не вдало­ся вгадати предмет, не відкриваючи коробку, то вчитель дозволяє помацати предмети із за­плющеними очима і прокоментувати, який орган чуттів допоміг визначити предмет

Учні спостеріга­ють за грою, допома­гають гравцю угадати предмет, відповідають на запитання вчителя

Форма навчання: фронтальна.

 


Приклад реалізації етапу актуалізації опорних знань під час вивчення теми «Інформація, повідомленняІнформаційні процеси»

 

Дії вчителя та поради щодо проведення етапу

Дії учнів

Учитель пропонує класу гру: він за допомо­гою комп'ютера відтворить спів різноманітних пташок, а учні в класі мають розпізнати кожного птаха за його співом. Після гри вчитель просить учнів пояснити, за допомогою якого органу чуття вони отриму­вали повідомлення.

На наступному етапі гри вчитель просить учнів передати йому жестами повідомлення, що розповість, чий спів вони почули сьогодні на уроці. Далі вчитель малює на дошці пташку і про­сить дати назву цьому інформаційному процесу. І наприкінці цього етапу вчитель схематично малює на дошці приклад (п'ять пташок додати три пташки) і просить назвати Інформаційний процес, який потрібно виконати для отримання відповіді

Учні слухають за­пис і вгадують назви птахів, відповідають на запитання вчителя, жестами показують птахів

Форма навчання: фронтальна.

Приклад реалізації етапу актуалізації опорних знань під час вивчення теми «Інформація, повідомлення,

інформаційні процеси»

 

Діївчителя та поради щодо проведення етапу

Дії учнів

Учитель об'єднує учнів у гру­пи і пропонує кожній групі про­демонструвати один із інформа­ційних процесів

 

Учні у групах висловлюють про­позиції, обговорюють (демонструють відповіді на запитання вчителя. Очікувані результати: передавання: прочитати вірш, роз­повісти щось, заспівати тощо; опрацювання: розв'язування мате­матичного прикладу тощо; збереження: намалювати малюнок, записати текст, числа тощо; отримання: читати книгу, пере­глядати малюнок, обмацувати якийсь Предмет тощо

Форма навчання: групова.

Приклад реалізації етапу контролю знань під час вивчення теми «Спонукальні речення»

 

Дії вчителя та поради щодо проведення етапу

Дії учнів

Учитель об'єднує учнів у команди, демонструє малюнок і пропонує кожній команді будувати пи­тальні, спонукальні або розповідні речення до цього малюнка. За кожне правильно побудоване речен­ня команда отримує один бал. Із кожним новим малюнком команди міняються завданнями, тобто видами речень.

Учитель промовляє різні речення, а всі учні в класі повинні плескати у долоні, коли почули спо­нукальне речення

Учні обговорюють варіанти відпові­ді і надають її на прохання вчителя

Форма навчання: групова.

 

Приклад реалізації етапу мотивації навчання під час вивчення теми «Алгоритми і виконавці»

 

Дії вчителя та поради щодо проведення етапу

Дії учнів

Учитель пропонує учням полічити кількість команд, що прозвучить у запропонованому вірші:

Галю, вставай, умивайся —

Та швидше до столу!

Галю, мерщій убирайся,

Бо спізнишся в школу!

Галя вилежує,

Ніжиться і позіхає,

Довго з портфелем вовтузиться

І — не встигає.

Слово вчителя: дівчину з вірша прозвали Не-встигаля, тому що вона постійно запізнюється до шк-іли. А чи зможете ви правильно скласти план дій, за яким ви повинні організувати свій ранок?

Учитель об'єднує учнів у групи І пропонує кожній групі скласти свій план дій, записуючи кожну дію як команду. Слово вчителя: Зверніть увагу: всі дії записані у вигляді ко­манд і в певній послідовності, а їх виконання призводить до розв'язання певної задачі (у цьому прикладі — організовані збори учня до школи вранці). Такий план дій називають алгоритмом. Розглянемо, як із цим поняттям сьогодні позна­йомився Данилко

Відповідь на запи­тання.

Правильна відпо­відь: 4 (вставай, уми­вайся, швидшедо сто­лу, мерщій убирайся)

Учні спілкуються у групах, складають план і зачитують його.

Очікувані відпо­віді:

 І. Вимкни будильник. 

2. Встань з ліжка. 

3. Застели ліжко.

4. Умийся. 

5. Одягнися. 

 6. Причешись. 

7. Поснідай. 

8. Надінь взуття. 

9. Візьми портфель.

 10. Рушай до школи

Форма навчання: групова.

Приклад реалізації етапу первинного закріплення матеріалу під час вивчення теми «Об'єкт»

 

Дії вчителя та поради щодо проведення етапу

Дії учнів

Учитель пропонує гру. Учні об'єднуються у команди, і кожна команда повинна правильно назвати об'єкти, що входять до складу заданого об'єкта:

— автомобіль;

— ліс;

— комп'ютер.

Назвати об'єкт за його словесним описом:

Холодна, біла,

Ліс оголила,

Скувала річку,

Струмок спинила.(Зима)

Довгі ноги, довгий ніс,

По болоті ходить скрізь. (Чапля)

По полю ходить, жне, косить, Зерно молотить, хліба не просить. (Комбайн)

1 червона, й соковита, Та гірка вон=і все літо. Припече мороз — вона Стала добра і смачна. (Калина)

Уночі гуляє, А вдень спочиває, Має круглі очі, Бачить серед ночі. (Сова)

Книжечки маленькі, Аркуші біленькі. В них ми вчимося писати, І складати, й віднімати. (Зошит)

Учні намагаються навести приклад, що відповідає поставленій умові

Форма навчання; фронтальна.